Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2017 - 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, Trường MN Bản Phùng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2018 - 2019 với sự có mặt đầy đủ 100% CBGV, NV trong nhà trường.

Đ/c Đào Thị Mún lên thông qua chương trình Hội nghị

Đ/c: Nguyễn Như Quỳnh Phó Hiệu trưởng nhà trường Thông qua “ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm  học 2017 – 2018 và  phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2018  - 2019”.

 

Đ/c: Hoàng T.Thanh Tuyền - Phó chủ tịch CĐCS đọc báo cáo tổng kết công tác đoàn năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 -2019.

Đ/c Hù Hu Khá Mạ - Trưởng ban thanh tra nhân dân thông qua “Báo cáo kết quả công tác Thanh tra nhân dân năm học 2017 – 2018”, dự kiến bầu nhân sự mới.

Đ/c: Nguyễn Như Quỳnh thông qua “Quy chế hoạt động nhà trường, quy chế dân chủ”.

Đ/c: Nguyễn Như Quỳnh thông qua “Nội quy, quy định của nhà trường.

Đ/c: Nguyễn Như Quỳnh thông qua “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường MN Bản Phùng”.

Đ/c: Ngân Thị Kính thông qua “Nội quy, quy chế chuyên môn năm học 2018 - 2019”.

 

Đ/c Hoàng T.Thanh Tuyền thông qua Quy chế công đoàn năm 2018.

 

        Đoàn chủ tịch tổng hợp ý kiến phát biểu, đề xuất, kiến nghị và trả lời các vấn đề cần giải trình làm rõ tại hội nghị.

Bầu ban thanh nhân dân nhiệm kỳ mới 2018 - 2020.

 

      Đ/c Nguyễn Như Quỳnh lên phát động thi đua ( Thi đua chuyên môn và thi đua công đoàn); ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn; đăng ký các danh hiệu thi đua 2018 - 2019.

      Đoàn chủ tịch xin ý kiến hội nghị về nội dung dự thảo nghị quyết năm học 2018 - 2019 ( hội nghị biểu quyết 100% nhất trí).

     

      Hội nghị thành công tốt đẹp./.